Home » Corporaties: verduurzamen woningen belangrijkste reden voor renovaties

Corporaties: verduurzamen woningen belangrijkste reden voor renovaties

Duurzaamheid is momenteel een belangrijk speerpunt voor corporaties. Meer dan de helft noemt dit dan ook als de belangrijkste reden om te renoveren. Daarnaast blijkt bijna de helft van de corporaties momenteel actief bezig te zijn met het aanpassen van (delen) van het woningbezit naar passief of energieneutraal niveau. Dit blijkt uit Corporatiesector in beeld van BouwKennis.

De corporatiesector is een zeer interessante afzetmarkt voor partijen in de bouw. Corporaties zijn al sinds 2006 verantwoordelijk voor minimaal 35% van de nieuw gebouwde woningen. Daarnaast liggen er voor corporaties de komende jaren nog grote uitdagingen in het verschiet, zoals het verduurzamen van het woningbestand. Deze verduurzaming gaat gepaard met forse investeringen. De kredietcrisis en het politieke beleid hebben er echter voor gezorgd dat het speelveld voor corporaties sterk is veranderd. Wie de corporaties als doelgroep heeft, zal niet alleen op de hoogte moeten zijn van de bouwplannen, maar ook van de vraagstukken die bij corporaties leven. Corporatiesector in Beeld springt op hier op in.

In het onderzoeksrapport worden onder andere de nieuwbouw- en renovatieplannen van woningcorporaties in kaart gebracht. Hierbij is ook gevraagd naar de reden voor deze plannen. Voor renovaties geldt dat de achterliggende gedachten divers zijn. Meer dan de helft van de corporaties met renovatieplannen noemt echter het verbeteren van de duurzaamheid als een van de belangrijkste redenen. Hiermee is duurzaamheid veruit de meest genoemde reden voor renovatie. Het verhogen van het rendement wordt gemiddeld door iets meer dan een op de vijf corporaties genoemd.

Doelstellingen energiebesparing
Op het gebied van verduurzaming ligt er voor de corporaties momenteel een concrete doelstelling: in het convenant energiebesparing huursector is afgesproken dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Dit staat gelijk aan een Energie-Index van 1,25. Uit de energiebesparingmonitor SHAERE bleek dat corporaties stappen hebben gemaakt, maar dat het tempo waarin corporaties hun woningen verduurzamen op dit moment te laag ligt. Hierbij spelen onder andere de economische crisis en de verhuurdersheffing een negatieve rol.

Actief met energieneutraal
Woningen met een passief of zelfs energieneutraal energieniveau hebben uiteraard een positieve invloed op het gemiddelde energielabel van corporatiewoningen. Op dit moment blijkt iets minder dan de helft van de corporaties (48%) bezig met het verduurzamen van (delen) van het woningbezit naar dit zeer lage energieniveau. Wanneer gevraagd wordt naar de situatie over twee jaar blijkt dat het percentage dat actief bezig is met het verduurzamen van (delen) van het woningbezit naar passief of energieneutraal niveau, oploopt naar 65%. In totaal 16% van de corporaties verwacht hier over twee jaar nog niet mee bezig te zijn.

Verduurzaming naar passief of energieneutraal niveau door corporaties (in %)
Verduurzaming naar passief of energieneutraal niveau door corporaties
Bron: BouwKennis, augustus 2015

Inspelen op nieuw speelveld
Het speelveld van corporaties staat momenteel in het teken van veranderingen. Zo moeten zij zich bijvoorbeeld vanaf 1 juli 2015 aan de nieuwe Woningwet 2015 houden. Dat betekent onder andere dat zij zich meer moeten richten op de kerntaak, waardoor er op nieuwe manieren moet worden gezocht naar rendement en kritischer wordt gekeken naar kasstromen. Ook het terugverdienen van duurzame renovaties kent zeer specifieke vraagstukken. Partijen die zich richten op corporaties zullen rekening moeten houden met deze uitdagingen zodat ze de kansen die liggen in het ontzorgen van woningcorporaties volledig kunnen benutten.

Corporatiesector in beeld
Corporatiesector in beeld is gebaseerd op grootschalig onderzoek onder vastgoedmanagers en hoofden technische dienst bij corporaties en uitgebreid deskresearch.
Concreet biedt het onderzoek inzicht in de volgende onderwerpen:
– Nieuwbouw, renovatie en planmatige onderhoudsplannen voor de komende jaren
– Mutaties in de woningvoorraad
– DMU: wie is de beslisser bij de bouwplannen in de corporatiesector
– Mate waarin corporaties samenwerken met externe partijen in de bouwkolom
– Rol van de technische dienst
– Zakelijke oriëntatie en de gebruikte informatiebronnen
– Totale investeringen en uitgaven aan onderhoud door corporaties
– Enkele actuele thema’s zoals het gebruik van onderhoudscontracten, ketensamenwerking en de invloed van huurders op materiaalkeuze

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (010-2066996, vandijk@bouwkennis.nl