Home » Economie en bouwproductie

Economie en bouwproductie

Hoe gaat de economie zich ontwikkelen en welke invloed heeft dit op de bouwproductie? Dit is momenteel misschien wel een van de belangrijkste vragen voor Nederland in het algemeen en specifiek voor de bouwsector. De verwachtingen voor 2021 en 2022 worden sterk beïnvloed door de corona-crisis. Daarnaast is de situatie rond stikstof in ontwikkeling.

Om hier een goed beeld van te geven doet BouwKennis jaarlijks uitgebreid deskresearch en voert een uitvoerige enquête uit onder de gehele bouwkolom. We kijken hierbij niet alleen naar veranderingen op economisch vlak, maar ook op demografisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch, ecologisch en politiek gebied. Met deze informatie  kun jij effectief en snel jouw businessplan opstellen!

In het BouwKennis Jaarrapport benoemen we globaal een aantal thema’s, te weten:

Binnen het thema ‘Economie en bouwproductie’ kijken we naar o.a. de volgende zaken:

  • De productie- en prognosecijfers voor de woning- en de utiliteitsbouw t/m 2022.
  • Externe analyse van de bouw volgens de DESTEP-methode.
  • Marktsegmenten en opdrachtgevers: uit welke segmenten en bij welke opdrachtgevers behalen de uitvoerende partijen hun omzet? En welke gebouwtypen worden (minder) belangrijk in de komende jaren?
  • Bedrijfseconomische prestaties: essentiële gegevens door de gehele bouwkolom heen over omzetontwikkeling, (personeels)capaciteit, prijzen, uurtarieven en offertegedrag.

Actuele situatie bouwproductie

De verwachtingen omtrent de bouwproductie van 2021 en 2022 worden sterk beïnvloed door de ‘coronacrisis’. Daarnaast is de situatie rond stikstof in ontwikkeling. Om die redenen heeft BouwKennis de prognoses van de bouwproductie voor 2020 en 2021 naar beneden bijgesteld. De algehele situatie is echter niet te vergelijken met de crisis na 2008. Een daling van de bouwproductie in de orde van grootte van de financiële systeemcrisis wordt daarom niet verwacht.

Belangrijkste thema’s rond de bouwproductie

Corona, stikstof en PFAS zorgen voor een kink in de kabel. Dit lijkt een uitgelezen kans om de verhouding vraag en aanbod te overdenken. De marktverhouding is, met name in de woningbouw, veranderd door de vertraging en (tijdelijke) onderbreking van lopende projecten. Vergunningsverlening is halverwege 2019 ingewikkelder geworden, waardoor met name (commerciële) bouwers voor de markt aandeel prijsgeven. Ook het aanleggen van grote bedrijventerreinen, met name voor transportdoeleinden, is onder een vergrootglas komen te liggen. Niet alleen vanwege stikstof, ook vanwege ‘horizonsvervuiling’. Door Corona is de focus hier echter vanaf.

De situatie die in navolging van Corona ingesteld is, heeft een grotere groep mensen er wel toe aangezet na te denken over ‘alternatieve’ – vaak meer lokaal georiënteerde – vormen van wonen, werken en reizen. Op (middel)lange termijn zou dit in de bouwproductie en productieverhoudingen kunnen doorwerken.

Prognoses van de bouwproductie door BouwKennis

Bij een prognose van de bouwproductie draait het onder andere om hoeveel er wordt gebouwd, wanneer de bouw start en gebouwen opgeleverd worden en voor wie die panden en objecten zijn. De prognose presenteren we in gebouwtypen (meestal uitgerekend in bouwsom en oppervlakte) en woningtypen (meestal uitgedrukt in aantallen). Uiteraard rekenen we dit eveneens door in uitvoerende partijen en opdrachtgevers (particulieren, corporaties, bouwers voor de markt) of economische sectoren. De totale bouwprognoses beslaan zowel de utiliteitsbouw als de woningbouw. In veel gevallen zijn regionale bouwprognoses mogelijk.

Invloed van maatschappelijke en economische ontwikkelingen op de bouwproductie

Is er bij een van de partijen een situatie die direct van invloed is op de vraag of capaciteit, of zijn er in aanverwante gebieden of sectoren ontwikkelingen, dan kan dat doorwerken in de bouwproductie. Om een tijdige en gegronde prognose voor de bouwproductie af te geven zit BouwKennis bovenop die ontwikkelingen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het BouwKennis Jaarrapport of direct bestellen? Lees hier verder: