Home » Investeringen BIM in 4,2 jaar terugverdiend

Investeringen BIM in 4,2 jaar terugverdiend

Partijen die gebruik maken van BIM geven aan dat de hierbij horende investeringen zich in 4,2 jaar terug hebben verdiend. De BIM gebruikende bedrijven investeren met name in software en de opleiding en begeleiding van gebruikers. Partijen die wel bekend zijn met BIM maar het nog niet zelf toepassen schatten de terugverdientijd van investeringen op 5,2 jaar. Zij lijken ook de investeringen die nodig zijn voor de opleiding en begeleiding van gebruikers te overschatten. Dit blijkt uit het onderzoek ‘BIM – Trends en Ontwikkelingen’, onderdeel van ‘BIM & Ketensamenwerking in Kaart’ van BouwKennis.

Steeds meer toeleveranciers in de bouw willen hun afnemers ondersteunen op het gebied van BIM. Om dit te bewerkstelligen is het van groot belang te weten wat successen en knelpunten zijn van BIM-gebruikers in de dagelijkse praktijk. Daarnaast is het van belang om te weten welke vooroordelen er leven bij afnemers die nog niet met BIM werken. Kortom: voor een verdere adoptie van BIM moeten aanknopingspunten inzichtelijk worden gemaakt. Het onderzoek ‘BIM – Trends en Ontwikkelingen’ springt hier op in door onder andere de houding ten opzichte van BIM van gebruikers en niet-gebruikers (onder architecten, aannemers B&U en installateurs) in kaart te brengen. Hierbij wordt er regelmatig onderscheid gemaakt tussen partijen die al wel met BIM werken en partijen die dat nog niet doen.

Investeringen: verwachting en realiteit
Uit een eerder persbericht over ‘BIM – Trends en Ontwikkelingen’ bleek dat de benodigde kennis een belangrijk struikelblok is voor de opmars van BIM. Gevraagd naar de belangrijkste pijnpunten en beperkingen van BIM, wordt het feit dat BIM kennisverschaffing en trainingen vereist, namelijk het meest genoemd. De benodigde financiering in zowel geld als tijd, zijn ook knelpunten die in de top-5 terug komen. Voor financiële investeringen geldt dat deze vaker door niet-gebruikers (15%) worden genoemd, dan partijen die al daadwerkelijk met BIM bezig zijn (6%). Hier lijkt dus een verschil te zitten tussen de verwachting en de realiteit.

Software heeft grootste aandeel investeringen
In het rapport is daarom ook gekeken hoe de investeringen in BIM daadwerkelijk zijn opgebouwd en in welke mate dit verschilt ten opzichte van de verwachting hieromtrent. Ook is gevraagd naar de terugverdientijd van de investeringen in BIM.

De BIM gebruikende bedrijven investeren met name in software en in de opleiding en begeleiding van gebruikers (eigen medewerkers). Software heeft met 31% het grootste aandeel onder gebruikers. Architecten die gebruik maken van BIM spendeerden het grootste aandeel van de investeringen in BIM aan software. Waar het de opleiding en begeleiding van gebruikers betreft, blijft het aandeel dat architecten hieraan spenderen achter bij de uitvoerende partijen.

Partijen die bekend zijn met BIM, maar die nog niet met BIM werken, denken dat het grootste aandeel van de investeringen in BIM gespendeerd zal moeten worden aan de opleiding en begeleiding van gebruikers. Dit aandeel ligt 6%-punt hoger dan het aandeel dat de daadwerkelijke gebruikers noemen. Het aandeel dat naar verwachting wordt uitgegeven aan software, ligt daarentegen juist 7%-punt lager bij niet-gebruikers. De investeringen voor opleiding en begeleiding lijken door de niet-gebruikers gemiddeld te worden overschat, terwijl software in de praktijk juist een hoger aandeel van de investeringen dan verwacht vereist.

Verdeling investeringen BIM naar gebruikers en niet-gebruikers (verwachting) (in %)

 GebruikerNiet-gebruiker
% Software3124
% Hardware2017
% Opleiding en begeleiding gebruikers2733
% BIM verantwoordelijke persoon/afdeling1722
% Anders54

Bron: BouwKennis, juli 2015

Terugverdientijd 4,2 jaar
Bij de keuze of een investering wel of niet wordt doorgevoerd, speelt de verwachte terugverdientijd van deze investering uiteraard een grote rol. Van de BIM-gebruikers geeft 60% aan dat de investeringen in BIM terug worden verdiend. Gemiddeld gaan zij hierbij uit van een terugverdientijd van 4,2 jaar. Niet-gebruikers schatten de terugverdientijd van investeringen in BIM gemiddeld een jaar langer in 5,2 jaar). In totaal denkt 7% van de huidige BIM-gebruikers dat de investeringen zich niet terug zullen verdienen. Eenderde van de gebruikers weet niet binnen hoeveel jaar de investeringen in BIM worden terugverdiend.

Een kanttekening bij de uitkomsten onder BIM-gebruikers is dat bijna 80% van hen in 2010 of later met BIM zijn begonnen. Voor velen zal het genoemde aantal jaren een schatting zijn omdat deze tijdspanne nog niet daadwerkelijk is afgerond. Dit zou een rol kunnen spelen bij de schatting, tenzij partijen inzicht hebben in wat het gebruik van BIM hen jaarlijks oplevert.

Kennisverrijking
Uit bovenstaande uitkomsten blijkt onder andere dat partijen die nog niet met BIM werken de terugverdientijd te lang inschatten. Dit kan een negatieve invloed hebben op de kans dat deze partijen met BIM aan de slag gaan. Voor een verdere adoptie van BIM is kennisoverdracht daarom van groot belang. Toeleveranciers die hun partners willen ondersteunen in het BIM-vraagstuk kunnen hier een actieve rol in spelen. Uit het onderzoek blijkt dat uitvoerende partijen vooral van fabrikanten verwachten dat ze BIM-productinformatie beschikbaar maken in openbare bibliotheken. Voor toeleveranciers die zich als voortrekker in het BIM-vraagstuk willen profileren, liggen er echter ook kansen in een meer overkoepelend thema als terugverdientijd. Hier kan bijvoorbeeld inzicht in worden verschaft door relaties te informeren aan de hand van voorbeeldprojecten (best practices). De verwachting is dat hier de komende jaren ook steeds vaker gebruik van kan worden gemaakt. Uit het rapport blijkt dat het aantal partijen dat met BIM aan de slag is gegaan vooral de laatste jaren is gestegen en ook de komende jaren nog zal toenemen.

Co-creatiesessie
Toepassing van het BIM-model biedt onze sector vele kansen. Aan de andere kant is er voor zowel de uitvoerende partijen als de toeleveranciers veel onduidelijkheid rondom BIM. BouwKennis heeft in april 2015 een co-creatiesessie georganiseerd met toeleveranciers waarin onder andere werd achterhaald in welke facetten deze onduidelijkheid zit. Hieruit bleek onder andere dat veel partijen overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van BIM. Het is echter onduidelijk waar de kansen precies liggen en hoe hier op kan worden ingesprongen. Toeleveranciers willen graag hun afnemers ondersteunen op het gebied van BIM maar weten niet precies waar de behoefte ligt en hoe ze vervolgstappen kunnen nemen. Op basis van de co-creatiesessie is een informatiepakket gecreëerd dat aansluit op de vragen uit de sector en wat bestaat uit de verschillende facetten dat het BIM-vraagstuk kent. Onderdeel van dit pakket is het onderzoek ‘BIM – Trends en Ontwikkelingen’

BIM & Ketensamenwerking in Kaart
Het ‘BIM & Ketensamenwerking in Kaart’ pakket bestaat uit 4 verschillende onderdelen die zowel apart van elkaar als gezamenlijk kunnen worden afgenomen. Alle onderdelen springen in op de verschillende behoeften die ontstaan binnen het BIM-vraagstuk.
1) HET BIM-LANDSCHAP IN KAART: het rapport ‘Het BIM-landschap in Kaart’ biedt een uitgebreid en diepgaand beeld van het BIM-speelveld.
2) BIM TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van BIM? Dit onderzoeksrapport heeft een uitgebreid onderzoek onder architecten, aannemers en installateurs als basis.
3) GROEPSDISCUSSIE BIM: als verdieping op de onderzoeksresultaten zal een groepsdiscussie worden georganiseerd onder acht tot tien verwerkende en voorschrijvende partijen.
4) IN CONTACT MET DE KETEN: bij het helpen van klanten bij het integreren van het BIM-proces. zijn best practices en dialoog sleutelwoorden. BouwKennis zal daarom samen met een select aantal afnemers het ‘Platform BIM en Ketenintegratie’ organiseren. Toeleveranciers en partijen uit de sector zullen samen komen en discussiëren over de toepassing van BIM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (vandijk@bouwkennis.nl) of Jacco Ridderhof (ridderhof@bouwkennis.nl). Beide zijn ook te bereiken op 010 2066996.