Home » Persberichten » Aantal gereedgemelde woningen weer boven 50.000 in 2017

Aantal gereedgemelde woningen weer boven 50.000 in 2017

In 2015 worden naar verwachting 40.000 nieuwe woningen opgeleverd. Dit aantal stijgt naar 47.000 in 2016 en 53.000 in 2017. De verwachte stijgende trend in de woningnieuwbouw komt onder andere tot stand door een toename van de orderportefeuilles bij bouwbedrijven en een groeiend aantal aangevraagde bouwvergunningen. Het herstel wordt gedragen door commerciële bouwers. De woningbouw in opdracht van corporaties stabiliseert op een laag niveau. Dit blijkt uit de nieuwste ramingen van BouwKennis.

De markt voor woningnieuwbouw trekt de komende jaren flink aan. Consumenten hebben steeds meer vertrouwen in de economie en de woningmarkt, inkomens nemen toe en de werkgelegenheid trekt langzaam aan. Daarnaast is de woningprijs weer aan het stijgen, met name in (grotere) steden. Tezamen met de historisch lage rente vinden veel mensen het momenteel een gunstig instapmoment op de koopmarkt. Tegenkrachten komen van een verdere afbouw van de financieringsmogelijkheden op de woningmarkt en het aflopen van een aantal stimuleringsregelingen, waaronder de tijdelijke vrijstelling op de schenkbelasting.

Gedurende 2014 is de interesse in nieuwbouw toegenomen. Door de stijgende trend in het aantal verkochte nieuwbouwwoningen en de toenemende woningprijzen gaan meer bouwprojecten van start en maken ontwikkelaars weer nieuwe bouwplannen. Bouwbedrijven zien hierdoor hun orderboeken snel gevuld raken, wat zich uit in meer projecten die in aanbouw worden genomen in 2014 en 2015. Hierdoor zal de komende jaren het aantal gereedmeldingen toenemen.

Gereedmeldingen naar opdrachtgever 2012 t/m 2017 (aantallen)

 2012**2013**2014**2015*2016*2017*
Corporaties15.50012.00010.0009.0008.0008.000
Bouwers voor de markt27.50023.00021.00026.00033.00038.000
Particuliere opdrachtgevers5.0005.0004.0005.0006.0007.000
Totaal48.00040.00035.00040.00047.00053.000

Bron: BouwKennis, maart 2015 *Prognose, **Schatting BouwKennis


Bouwers voor de markt: flinke stijging

Na enkele jaren van crisis trekt de woningmarkt nu weer sterk aan. In 2012 en 2013 zijn er circa 15.000 nieuwbouwwoningen verkocht en in 2014 waren dat er ruim 23.000 (Bron: NVB). Doorgaans gaan nieuwbouwprojecten van start zodra circa 70% van de woningen is voorverkocht. De overige woningen worden verkocht tijdens of na de bouw. Door de forse stijging van het aantal verkochte woningen worden steeds meer projecten in aanbouw genomen.

Een indicatie van een stijgende bouwactiviteit is de omvang van de woningbouwprojecten die bouwbedrijven in portefeuille hebben. Volgens het EIB hebben aannemers met meer dan 10 werknemers in februari 2015 voor 7,4 maanden werk. Dat was een jaar eerder nog 5,4 maanden. Rekening houdend met een bouwtijd van circa 1,5 jaar komt het aantal gereedmeldingen in 2015 en 2016 uit op respectievelijk 26.000 en 33.000 woningen. Het herstel zet ook door in 2017, wanneer er naar verwachting 38.000 woningen worden gebouwd door bouwers voor de markt.

Corporaties: aanpassen aan Woningwet
Woningcorporaties moeten zich vanaf 1 juli 2015 aan de nieuwe Woningwet 2015 houden. Het gevolg is dat corporaties in principe geen commerciële bouwactiviteiten mogen ondernemen. Door financiële krapte en grote beleidsonzekerheid is de afgelopen jaren het aantal aangevraagde vergunningen fors gedaald, met als dieptepunt 7.100 stuks in 2014.

Recentelijk worden er weer meer vergunningen aangevraagd door corporaties, maar in een laag tempo. Aangezien er nog bouwprojecten in de pijplijn zitten, komt het aantal gereedmeldingen in opdracht van corporaties in 2014-2017 nog wel iets hoger uit dan het aantal verleende vergunningen. In 2015 worden er 9.000 woningen worden opgeleverd, terwijl dat aantal in 2016 en 2017 uitkomt op circa 8.000 woningen.

Particuliere opdrachtgevers: lichte groeiverwachting
De particuliere opdrachtgevers vertonen de komende jaren een lichte groei. Het aantal verleende vergunningen dat door particulieren is aangevraagd heeft inmiddels het dal achter de rug en zal de komende jaren boven de 6.000 stuks uitkomen. Het aantal opgeleverde woningen kan de vergunningverlening niet ver ontlopen, omdat er historisch gezien maar weinig bouwprojecten uitvallen. BouwKennis gaat uit van een stabiele groei: 5.000 gereedmeldingen in 2015, 6.000 in 2016 en 7.000 in 2017.

Onzekerheid ramingen
De ramingen moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ten eerste heeft de woningmarkt te maken gehad met vele beleidswijzigingen en incidentele stimuleringsmaatregelen. Ten tweede verandert het speelveld voor corporaties met de nieuwe Woningwet 2015. Tot slot blijven ramingen rondom het economisch herstel altijd omgeven met onzekerheden. Zo kan de economische groei mee- of tegenvallen en de hypotheekrente anders verlopen dan verwacht.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Guido van Beek (+31 (0)10 206 69 96 of vanbeek@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.