Home » Persberichten » Betrouwbaarheid belangrijkste selectiecriterium in installatiefase

Betrouwbaarheid belangrijkste selectiecriterium in installatiefase

Betrouwbaarheid is het belangrijkste keuzecriterium bij de selectie van bouwmaterialen. Dit is met name het geval in de installatiefase. Ook regelgeving en duurzaamheid zijn belangrijke elementen voor deze fase. Kostenminimalisatie speelt een kleinere rol. Dit blijkt uit het nieuwe BouwKennis Jaarrapport waarin onder andere de houding van partijen binnen de bouwketen ten aanzien van prijs en kwaliteit van bouwproducten in kaart wordt gebracht.
In de bouwsector is de rol van de prijs traditioneel groot, omdat aanbestedingen van oudsher het middel zijn om opdrachten toe te kennen aan bouwers. Een belangrijke aanname in het hoofdstuk ‘Prijs en kwaliteit in de bouw’ van het BouwKennis Jaarrapport 2014-2015 is dat dit mechanisme een bepalende invloed heeft opde manier waarop bouwmaterialen worden geselecteerd. Is kostenminimalisatie het doorslaggevende selectiecriterium voor bouwmaterialen?

Om dit te achterhalen is aan de verschillende marktpartijen in de bouwketen gevraagd naar hun belangrijkste keuzecriteria voor bouwmaterialen per bouwfase (ruwbouw, afbouw en installatie). Om de marktpartijen te dwingen hun allerbelangrijkste criterium te geven, is gekozen voor een single response vraag: uit de antwoordopties konden zij maar één keuze maken.

Installateur: regelgeving

Voor alle fasen geldt dat kostenminimalisatie niet het meest wordt genoemd als belangrijkste criterium bij de keuze voor bouwmaterialen. Deze rol is weggelegd voor het selectiecriterium ‘betrouwbaarheid en consistentie van het product’. Dit geldt met name voor de installatiefase, waar het overtuigend het vaakst als belangrijkste keuzecriterium wordt genoemd (41%). Vooral architecten (60%) noemen betrouwbaarheid en consistentie het belangrijkste selectiecriterium in de installatiefase. Bij de overige partijen ligt dat aandeel tussen de 28% en de 38%.

Opvallend is dat installateurs betrouwbaarheid en consistentie van het product het minst vaak noemen van alle partijen. Zij wijzen dan weer relatief vaak naar regelgeving. Ook de andere partijen vinden regelgeving een belangrijk keuzecriterium in de installatiefase. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de steeds strenger wordende energieprestatieregels, wat deels is op te lossen met efficiëntere installaties. Voor advies- en bouwmanagementbureaus is duurzaamheid een belangrijk criterium.

Betrouwbaarheid/consistentie van het product41
Regelgeving18
Duurzaamheid16
Kostenminimalisatie13
Bouwtijd3
Esthetische kwaliteit2
Weet niet/geen mening4
Anders3

Bron: BouwKennis, juni 2014

Kostenminimalisatie

Kostenminimalisatie is in de installatiefase relatief belangrijk voor hoofdaannemers B&U, installateurs en ontwikkelaars. Het blijkt dus dat kostenminimalisatie lang niet altijd het belangrijkste selectiecriterium is. Wanneer wordt gekeken naar de verschillende fases, blijkt dat kostenminimalisatie in de ruwbouwfase de grootste rol speelt als selectiecriterium.

Keuze leverancier

De bouwketen kenmerkt zich als een competitieve markt met een aanbestedingscriterium dat vaak is gebaseerd op de laagste prijs. Desalniettemin blijkt de prijs niet allesbepalend bij de keuze voor bouwproducten. Overigens blijkt uit het rapport dat prijs bij de keuze voor de leverancier van het gekochte product een veel grotere rol speelt. Op de kwaliteit van de producten wordt niet beknibbeld, maar er wordt wel heel goed gekeken welke leverancier de laagste prijs biedt.

Marktpartijen per fase

Voor de selectiecriteria in de ruwbouwfase zijn de volgende marktpartijen onderzocht: architecten, advies en bouwmanagementbureaus, hoofdaannemers B&U, installateurs en ontwikkelaars. Voor de afbouwfase zijn hier de onderaannemers aan toegevoegd, bij de installatiefase zijn dit de installateurs.

BouwKennis Jaarrapport Nederland 2014-2015

Het BouwKennis Jaarrapport is het grootste trendonderzoek in de Nederlandse bouwsector. Het rapport is al jarenlang een vaste hulp van menig commercieel beleidsmaker bij het maken van plannen en het onderbouwen hiervan.Het rapport richt zich dit jaar onder andere op de volgende vijf belangrijke punten:

1. Efficiëntere marketing door toeleverancier
2. Kansen faalkostenreductie bouw in kaart brengen
3. Toekomstscenario bouw: toekomstige trends, innovaties en belevingswereld afnemers
4. DMU en oriëntatiegedrag bouwketen
5. Externe analyse bouwsector

Voor vragen over het BouwKennis Jaarrapport Nederland 2014-2015 kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk: vandijk@bouwkennis.nlof 010-2066996.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. 

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.