Home » Persberichten » Bouwkolom ziet overheid als grootste aanjager van verduurzaming en circulariteit

Bouwkolom ziet overheid als grootste aanjager van verduurzaming en circulariteit

Duurzaamheid, circulariteit en energietransitie, veelgebruikte begrippen rondom het Klimaatakkoord van Parijs. In 2050 leven we in een energieneutraal gebouwde omgeving, is de bouwkolom volledige circulair georganiseerd en realiseren we een CO2-reductie tussen de 80% en 95%. Het is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Hoe de bouwkolom over onder andere dit thema denkt, blijkt uit het BouwKennis Jaarrapport.

Er is in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen de thema’s duurzaamheid en circulariteit. Opmerkelijk is dat de bouwkolom voor beide thema’s aangeeft de overheid als grootste aanjager te zien, ondanks de diverse initiatieven die vanuit de kolom zelf ontstaan. Zoals de invoer van het materialenpaspoort (initiatief van Madaster/Thomas Rau) en BIM (initiatief van De Bouw Informatieraad/BIR).

Grote rol voor de overheid

Waarom dan toch de overheid wordt gezien als grootste aanjager van de verduurzaming, is wellicht omdat zij de maker en handhaver zijn van wetten en zo invloed kan uitoefenen op alle procesfuncties. De bouwkolom geeft echter aan dat professionele initiatiefnemers, zoals corporaties en ontwikkelaars, ook als grote aanjagers worden gezien in de verduurzaming van Nederland. Opvallend is dat architecten en fabrikanten vooral architecten en fabrikanten als aanjager zien. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat het ‘eindproduct’ dat zij leveren (ontwerp, bouw- of installatieproduct) als input dient voor alle andere schakels in de bouw.

Bij circulariteit geven de respondenten wederom aan de overheid als grootste aanjager te zien. Een verschil met duurzaamheid is dat er bij circulariteit een grote rol is weggelegd voor architecten, voornamelijk volgens architecten zelf en volgens fabrikanten. Ontwikkelaar en corporaties worden na architecten genoemd, met name door de aannemers B&U en ontwikkelaars zelf. Gebouweigenaren hebben een minder grote rol als het gaat om circulariteit. Het lijkt dus vooral aangejaagd te moeten worden door partijen die zich met de nieuwbouw van woningen en gebouwen bezighouden.

Knelpunten

Als het om verandering gaat, zoals in het geval van duurzaamheid en circulariteit, zijn er vaak knelpunten. BouwKennis onderzocht wat de grootste knelpunten volgens de bouwkolom zijn op het gebied van deze thema’s. Kijkend naar duurzaamheid, is te zien dat de bereidheid tot investeren het grootste knelpunt is volgens de meeste respondenten, gevolgd door financiering van woningverduurzaming. Een interessante combinatie: er zijn te weinig interessante financieringsconstructies én er is een te lage bereidheid tot investeren. Het verruimen van interessante financieringsopties kan een oplossing zijn.

Het grootste knelpunt rondom circulariteit is de onbekendheid met de term. Het is voor velen onduidelijk wat circulair bouwen is. Kennis op dit gebied kan bedrijven helpen om te bepalen hoe ze ermee aan de slag gaan. Andere uitdagingen die genoemd worden, zijn dat er te weinig bedrijven bezig zijn met circulariteit en er vooralsnog weinig interesse is vanuit opdrachtgevers voor het thema. Er klinkt dan ook geen volmondig ‘ja’, op de vraag of het einddoel (in 2050 een volledig circulaire bouw) behaald wordt. Op deze vraag komt ook geen sterke ontkenning. Fabrikanten zijn per saldo nog het meest optimistisch, vermoedelijk omdat zij veel invloed hebben op het toekomstig materiaalgebruik. Ontwikkelaars, installateurs en adviseurs zijn per saldo een stuk negatiever. Waarschijnlijk omdat zij volgend zijn, ze zijn afhankelijk van het productaanbod.

Figuur 1: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor een verdere groei van circulair bouwen? (in %)


Bron: BouwKennis Jaarrapport 2018/2019

BouwKennis Jaarrapport

Het businessplan is de leidraad voor de toekomstplannen van je organisatie. Voor je businessplan heb je informatie nodig over de huidige ontwikkelingen in de markt. Hoe gaat de bouw zich de komende jaren bewegen? Of welke veranderingen kun je verwachten op demografisch, economisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch, ecologisch en politiek gebied? BouwKennis deed uitgebreid deskresearch en een uitvoerige enquête onder de gehele bouwkolom om deze en meer vragen te beantwoorden in het BouwKennis Jaarrapport.

In deze dertiende editie komen de thema’s macro-economische context, prognoses woning- en utiliteitsbouw, marktsegmenten en opdrachtgevers, bedrijfseconomische prestaties, inkoop, strategie en innovatie, marketingbeleid toeleveranciers, duurzaamheid en circulariteit en tot slot de toekomst van de woningbouw aan bod.

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met marktinformatiespecialist Mike van der Neut via mike.van.der.neut@bouwkennis.nl of 010-206 69 96.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Carola Heijden(+31 (0)10 206 69 96 of carola.heijden@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.