Home » Persberichten » Eenderde aannemers verwacht meer bij fabrikant in te gaan kopen

Eenderde aannemers verwacht meer bij fabrikant in te gaan kopen


Aannemers in de bouw kopen hun materialen momenteel voornamelijk in bij de algemene bouwmaterialenhandel.
Directe inkoop bij de fabrikant is het kanaal waarvan het vaakst wordt verwacht dat er over drie jaar meer dan nu wordt ingekocht. Van de aannemers denkt 32% hier in de toekomst meer in te kopen. De gespecialiseerde bouwmaterialenhandel volgt op enige afstand (28%) als kanaal waarvan men verwacht in de toekomst meer in te kopen. Dit blijkt uit het rapport ‘Rol van de Handel’ van BouwKennis.

De ‘Rol van de Handel’ heeft als doel om de toekomstige positie van fabrikanten en handelaren volledig bloot te leggen. Hiervoor wordt onder andere het (toekomstige) inkoopgedrag van aannemers en installateurs in kaart gebracht.

 

Bouwmaterialenhandel populair

Aan aannemers is gevraagd bij welk inkoopkanaal ze momenteel vooral hun materialen inkopen. Hierbij is er een splitsing gemaakt tussen het ingekochte ruwbouwmateriaal en afbouwmateriaal. Aannemers noemen vooral de algemene bouwmaterialenhandel als inkoopkanaal. Dit geldt voor zowel afbouwmateriaal (56%) als ruwbouwmateriaal (53%).

De gespecialiseerde bouwmaterialenhandel wordt ook relatief vaak genoemd als kanaal waar vooral wordt ingekocht. In totaal noemt respectievelijk 23% en 27% van de aannemers het als het nummer-1 inkoopkanaal voor ruwbouwmateriaal en afbouwmateriaal.

De technische groothandel en directe inkoop bij de fabrikant volgen op gepaste afstand. De fabrikant wordt door 10% van de aannemers bestempeld als kanaal waar ruwbouwmateriaal vooral wordt ingekocht. De bouwmarkt speelt een zeer kleine rol als inkoopkanaal. Slechts 1% noemt het als inkoopkanaal waar vooral wordt ingekocht.

 

Toekomstige inkopen

Hoe zal het inkoopgedrag van aannemers zich ontwikkelen ten opzichte van nu? In het onderzoek wordt per inkoopkanaal stilgestaan bij de vraag of aannemers denken hier de komende drie jaar meer, evenveel of minder in te zullen kopen.

Voor alle kanalen geldt dat de meerderheid van de aannemers denkt dat ze er de komende drie jaar evenveel zullen inkopen als op dit moment. Desalniettemin verwacht ook ongeveer één op de vijf aannemers dat andere kanalen zullen toenemen.

Aannemers denken vooral dat het rechtstreeks inkopen bij de fabrikant zal toenemen. Bijna eenderde van hen geeft dit aan. Een relatief klein aandeel verwacht hier minder in te gaan kopen. Dit geldt ook voor de nu al veelgebruikte bouwmaterialenhandel. Hierbij wordt de gespecialiseerde bouwmaterialenhandel vaker dan de algemene bouwmaterialenhandel als kanaal genoemd dat meer gebruikt gaat worden.

Meer, evenveel of minder inkopen komende drie jaar naar type inkoopkanaal (in %)

Verwachtingen inkoop aannemers jpg

Bron: BouwKennis, december 2014

 

Online intermediairs

De verwachtingen betreffende online intermediairs zijn opvallend. Een kwart van de aannemers geeft aan dat zij denken dat het inkopen via online intermediairs zal toenemen. Voornamelijk de (middel)grote partijen geven aan dat ze denken meer via dit kanaal in te gaan kopen. Een kwart geeft echter ook aan dat deze manier van inkopen zal afnemen. Dit zijn vooral de kleine aannemers.

 

Veranderende behoefte

De toenemende online mogelijkheden bieden fabrikanten de mogelijkheid om afnemers directer te bedienen. Aannemers verwachten hier de komende drie jaar vaker gebruik van te gaan maken. In welke mate dit een bedreiging is voor de positie van de bouwmaterialenhandel, is onder andere afhankelijk van of zij wel of niet verantwoordelijk blijven voor de facturatie. De bouwmaterialenhandel vervult een aantal klassieke rollen waarbij het de vraag is of fabrikanten deze willen en kunnen vervullen. Fabrikanten en de bouwmaterialenhandel zullen waarschijnlijk altijd met elkaar verbonden blijven. Dat neemt niet weg dat de wens van afnemers verandert en dat zowel fabrikanten als handelaren in moeten springen op nieuwe behoeften en moeten zorgen dat zij meerwaarde blijven bieden in het veranderende speelveld.

 

Rol van de handel

Het is de vraag die alle toeleveranciers in de bouw en installatie momenteel bezighoudt: hoe ziet het samenspel tussen de fabrikanten de groothandel er in de toekomst uit? Hoe creëren ze samen toegevoegde waarde en welke positie nemen ze daarbij in? De ‘Rol van de Handel’ gaat in op dit vraagstuk door de huidige en toekomstige positie van beide partijen volledig bloot te leggen. Het onderzoek staat stil bij wensen en verwachtingen van toeleveranciers. Ook worden de (toekomstige) wensen en het daarbij horende inkoopgedrag van aannemers en E- en W-installateurs in kaart gebracht.

 

Onderzoekspopulatie

De doelgroep van het onderzoek onder uitvoerende partijen bestaat uit aannemers en E- en W-installateurs. De uiteindelijke dataset bevat 450 geslaagde enquêtes onder uitvoerende partijen, waarvan 150 enquêtes per doelgroep zijn afgenomen. Onder fabrikanten zijn 105 online enquêtes afgenomen.

Neem voor meer informatie contact op met Jacco Ridderhof (010 2066996, ridderhof@bouwkennis.nl).

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.