Home » Persberichten » Onderzoek BIM: gebruik neemt komende jaren toe, kennis is struikelblok

Onderzoek BIM: gebruik neemt komende jaren toe, kennis is struikelblok

Er is binnen de bouwketen steeds meer aandacht voor het gebruik van BIM. Van de partijen die momenteel al met BIM werken, is de overgrote meerderheid hier in de periode 2010 tot en met 2014 mee begonnen. Van de groep die nu nog niet met BIM werkt, denkt gemiddeld zo’n 30% dit in 2015 of volgend jaar wel te gaan doen. De benodigde kennis voor BIM is een belangrijk struikelblok voor de opmars van BIM. Dit wordt namelijk het vaakst als beperking of pijnpunt van BIM genoemd. Daarnaast worden onder andere de benodigde financiële middelen en het verschil in BIM-gebruik vaak genoemd. Dit blijkt uit het onderzoek ‘BIM – Trends en Ontwikkelingen’, onderdeel van ‘BIM & Ketensamenwerking in Kaart’ van BouwKennis.

– Onderzoek op basis van co-creatiesessie met toeleveranciers

– 7% BIM-gebruikers dit jaar gestart, installateurs bezig met inhaalslag

– Klantvraag belangrijke reden voor installateurs om te beginnen met BIM

– Complexiteit en tijd gezien als belangrijke struikelblokken

Toepassing van het BIM-model biedt onze sector vele kansen. Aan de andere kant is er voor zowel de uitvoerende partijen als de toeleveranciers veel onduidelijkheid rondom BIM. BouwKennis heeft in april 2015 een co-creatiesessie georganiseerd met toeleveranciers waarin onder andere werd achterhaald in welke facetten deze onduidelijkheid zit. Hieruit bleek onder andere dat veel partijen overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van BIM. Het is echter onduidelijk waar de kansen precies liggen en hoe hier op kan worden ingesprongen. Toeleveranciers willen graag hun afnemers ondersteunen op het gebied van BIM maar weten niet precies waar de behoefte ligt en hoe ze vervolgstappen kunnen nemen. Op basis van de co-creatiesessie is een informatiepakket gecreëerd dat aansluit op de vragen uit de sector en wat bestaat uit de verschillende facetten dat het BIM-vraagstuk kent.

Onderdeel van dit pakket is het onderzoek ‘BIM – Trends en Ontwikkelingen’. Dit is een uitgebreid onderzoek onder architecten, aannemers B&U en installateurs waarin onder andere het gebruik van BIM en de houding ten opzichte van BIM in kaart wordt gebracht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dit rapport. Op basis van het afgeronde veldwerk onder 360 respondenten wordt in dit persbericht al een klein tipje van de sluier opgelicht.

Gebruik BIM: architecten op kop
BIM wordt momenteel gemiddeld in 29% van de projecten gebruikt. Hierbij lopen de architecten voorop, maar aannemers B&U blijven niet ver achter. Installateurs noteren het laagste percentage projecten waarin momenteel gebruik wordt gemaakt van BIM. Iets meer dan een derde van alle partijen geeft aan nooit BIM te gebruiken.

BIM heeft vooral de laatste jaren een vlucht genomen. Van de partijen die met BIM werken is de overgrote meerderheid hier in de periode 2010 tot en met 2014 mee begonnen. Eenvijfde van deze groep werkte voor 2010 al met BIM. Gemiddeld geeft 7% aan dit jaar met BIM te zijn gestart. Vooral tot en met 2011 blijven de installateurs achter op aannemers B&U en architecten. In de periode vanaf 2013 lijken installateurs echter met een inhaalslag bezig: het percentage dat aangeeft in die periode met BIM te zijn gestart, ligt boven dat van de andere marktpartijen.
De redenen om met BIM te starten zijn divers en verschillen vaak per marktpartij. Hierbij valt onder andere op dat installateurs vaak met BIM zijn begonnen, omdat dit een wens is van opdrachtgevers. Architecten zijn vaak begonnen omdat zij denken dat BIM de toekomst is.

Toename verwacht, kennis is struikelblok
Er mag verwacht worden dat het gebruik van BIM ook de komende jaren verder toe zal nemen. Van de groep die nu nog niet met BIM werkt, denkt gemiddeld zo’n 30% dit in 2015 of volgend jaar wel te gaan doen. Gemiddeld geeft bijna een kwart van de partijen aan nooit met BIM te gaan werken.

In het rapport zal uitvoerig stil worden gestaan bij de aanknopingspunten voor een verdere adoptie van BIM. Hierbij is het uiteraard van belang om inzicht te hebben in de voor- en nadelen die per marktpartij in de praktijk worden ondervonden. Wie zijn partners wil ondersteunen in het BIM-vraagstuk, moet dit volledig in kaart hebben.
Er zal hierbij ook onderscheid gemaakt moeten worden tussen vooroordelen omtrent BIM en daadwerkelijke knelpunten in de praktijk. Als er gevraagd wordt naar de grootste pijnpunten en beperkingen bij BIM, zijn soms opvallende verschillen te zien tussen gebruikers en niet-gebruikers. Zo ligt het percentage bedrijven dat refereert aan de financiële investeringen hoger bij niet-gebruikers. De verschillen in het gebruik van BIM tussen marktpartijen wordt door BIM-gebruikers vaker genoemd als knelpunt. Daarnaast blijkt de rol in het bouwproces ook bepalend voor de ervaren knelpunten.

Over het feit dat het gebruik van BIM nieuwe kennis en daardoor vaak trainingen vereist lijkt consensus te bestaan. Het wordt het vaakst genoemd als knelpunt van BIM. Hoewel het uiteraard per marktpartij verschilt of men bereid is om hier in te investeren, is het gebrek aan kennis een knelpunt dat door voorlopers op het gebied van BIM relatief makkelijk kan worden ondervangen.

Top-5 genoemde knelpunten en pijnpunten BIM (in %)
top-5 knelpunten BIM
Bron: BouwKennis, juli 2015

BIM & Ketensamenwerking in Kaart
Het ‘BIM & Ketensamenwerking in Kaart’ pakket bestaat uit 4 verschillende onderdelen die zowel apart van elkaar als gezamenlijk kunnen worden afgenomen. Alle onderdelen springen in op de verschillende behoeften en verdiepingen die ontstaan binnen het BIM-vraagstuk.

1) HET BIM-LANDSCHAP IN KAART: het rapport ‘Het BIM-landschap in Kaart’ biedt uitgebreid en diepgaand beeld van het BIM-speelveld.

2) BIM TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van BIM? Dit onderzoeksrapport heeft een uitgebreid onderzoek onder architecten, aannemers en installateurs als basis.

3) GROEPSDISCUSSIE BIM: als verdieping op de onderzoeksresultaten zal een groepsdiscussie worden georganiseerd onder acht tot tien verwerkende en voorschrijvende partijen.

4) IN CONTACT MET DE KETEN: bij het helpen van klanten bij het integreren van het BIM-proces. zijn best practices en dialoog sleutelwoorden. BouwKennis zal daarom samen met een select aantal afnemers het ‘Platform BIM en Ketenintegratie’ organiseren. Toeleveranciers en partijen uit de sector zullen samen komen en discussiëren over de toepassing van BIM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (vandijk@bouwkennis.nl) of Jacco Ridderhof (ridderhof@bouwkennis.nl). Beide zijn ook te bereiken op 010 2066996.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.