Home » Persberichten » Onderzoek bouw: aandeel omzet renovatie en onderhoud neemt structureel toe

Onderzoek bouw: aandeel omzet renovatie en onderhoud neemt structureel toe

Rotterdam – 10 juli. Hoeveel procent van uw omzet haalt u uit welke sectoren? Deze vraag stelde BouwKennis voor het tiende jaar op rij aan markpartijen binnen de bouwketen. Het aandeel van onderhoud- en renovatiesegment blijkt structureel toe te nemen. Dit geldt onder andere voor architecten. Zij zien het aandeel behaalde omzet uit woningrenovatie zelfs stijgen tot boven een kwart. Dit blijkt uit de eerste uitkomsten ten behoeve van het BouwKennis Jaarrapport Nederland 2014-2015.

Het BouwKennis Jaarrapport behandelt al 10 jaar lang de verdeling van de omzet per marktpartij in de bouwkolom. In de aankomende editie van het rapport wordt een tijdreeks gegeven van de resultaten, om zo inzicht in de conjuncturele en structurele verschuivingen te geven.

De verschillende marktpartijen in de burgerlijke en utiliteitsbouw kunnen zich richten op vier hoofdsegmenten. Dat zijn achtereenvolgens nieuwbouw van utiliteitsgebouwen, renovatie en onderhoud aan utiliteitsgebouwen, woningnieuwbouw en onderhoud en renovatie aan woningen. Daarnaast is er nog een vijfde restcategorie, met activiteiten zoals advies, GWW of transformatie.

De hoofdsegmenten waar traditioneel het grootste aandeel van de omzet wordt behaald, verschillen uiteraard per marktpartij. Zo is voor klusbedrijven de woningrenovatie veruit de belangrijkste markt en moet de ontwikkelaar het vooral van de woningnieuwbouw hebben.

Architecten

Architecten zijn nog altijd met name actief in de woningbouw. Zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie van woningen komt uit op 27% van de omzet in 2014. Onder andere bij architecten valt op dat zowel voor de woningbouw als utiliteitsbouw het onderhoud- en renovatiesegment structureel toeneemt. Waar architecten in 2005 inschatten dat 9% van de omzet in het onderhoud van utiliteitsgebouwen werd behaald, is dit in 2014 16%. De omzet vanuit woningonderhoud loopt op van 16% naar 27%. De bestaande voorraad lijkt dus in toenemende mate het domein van de architect. Het percentage van de omzet vanuit nieuwbouw is wel nog altijd groter.

Omzetverdeling naar hoofdsector onder architecten, 2005 – 2014 (in %)


Bron: BouwKennis, juni 2014
* Interpolatie

Hoofdaannemers B&U

De behaalde omzet door hoofdaannemers B&U uit woningrenovatie (25%), woningnieuwbouw (26%) en utiliteitsnieuwbouw (27%) scoorden in 2005 een ongeveer gelijk aandeel. Hoofdaannemers B&U geven momenteel echter aan dat bijna 40% van hun omzet vanuit  onderhoud en renovatie van woningen komt. Beide nieuwbouwsectoren daalden naar 19%. Renovatie en onderhoud aan utiliteitsgebouwen is wel gestegen, maar niet zo spectaculair als bij woningen.

Omzetverdeling naar hoofdsector onder hoofdaannemers B&U, 2005 – 2014 (in %)

Omzetverdeling hoofdaannmers B&U persbericht BKJNL

Bron: BouwKennis, juni 2014
* Interpolatie

Bouwbrede verschuiving

Naast de genoemde architect en aannemer B&U neemt het percentage behaalde omzet uit onderhoud en renovatie ook toe bij klusbedrijven en onderaannemers. Bij installateurs is de stijging in aandeel relatief klein en doet zich vooral voor in het onderhoud en renovatie van utiliteitsgebouwen. Van alle doorgemeten partijen nam het procentuele aandeel van renovatie onder ontwikkelaars het meest toe.

Het rapport geeft duidelijk weer dat het behaalde percentage van de omzet uit het nieuwbouwsegment in circa 10 jaar is afgenomen. Waar marktpartijen gemiddeld in 2005 inschatten dat zo’n 44% van de omzet in het nieuwbouwsegment werd behaald, is dit in 2014 34%. Gemiddeld behalen de marktpartijen in 2014 54% van hun omzet in het onderhoud en renovatie.

Structurele veranderingen
Het instorten van de woningnieuwbouw en de utiliteitsnieuwbouw spelen uiteraard een cruciale rol in de beschreven verschuivingen. De nieuwbouwmarkt nam sterker af dan die voor renovatie en onderhoud, waardoor het aandeel behaalde omzet in laatstgenoemde segment toeneemt. Door de jaren heen hebben de partijen waarvoor dit mogelijk was echter ook daadwerkelijk hun focus verlegd richting onderhoud en renovatie.

De verschuiving is niet alleen conjunctureel van aard. Structurele veranderingen spelen een net zo grote rol. Zo zorgt de focus op duurzaamheid bijvoorbeeld voor meer aandacht en kansen in de bestaande voorraad. Daarbij komt dat er enorme uitdagingen liggen op het gebied van leegstand en dat de frequente uitrol van zeer grote nieuwbouwprojecten verleden tijd is.

De bouw wordt vaak bestempeld als een traditionele sector die verandering niet hoog in het vaandeel heeft staan. De aanjagende krachten die verandering noodzakelijk maken, waren de afgelopen jaren echter groot en zullen dit ook de komende jaren nog zijn. Partijen springen in op deze nieuwe werkelijkheid. Ontwikkelaars kunnen in de toekomst bijvoorbeeld meerwaarde bieden als coördinator van transformatieprojecten. Voor architecten ligt er wellicht een kans op het bieden van advies rondom renovatieprojecten. Dit betekent dat de rolverdeling binnen segmenten aan verandering onderhevig is, er nieuwe verdienmodellen ontstaan en dat DMU’s veranderen.

Vraagstelling

In het onderzoek is aan architecten, hoofdaannemers B&U, installateurs, klusbedrijven, gespecialiseerde onderaannemers en ontwikkelaars de volgende vraag neergelegd: Hoeveel procent van uw omzet haalt u uit de volgende sectoren? [Als u niet in de betreffende sector actief bent kunt u 0% invullen, percentages dienen op te tellen tot 100%].

– Woningbouw nieuwbouw|%
– Woningbouw renovatie en onderhoud|%
– Utiliteitsbouw nieuwbouw|%
– Utiliteitsbouw renovatie en onderhoud|%
– Anders|%

BouwKennis Jaarrapport Nederland 2014-2015

Het BouwKennis Jaarrapport is het grootste trendonderzoek in de Nederlandse bouwsector. Het rapport is al jarenlang een vaste hulp van menig commercieel beleidsmaker bij het maken van plannen en het onderbouwen hiervan. Het rapport richt zich dit jaar specifiek op de volgende vijf belangrijke punten:

1. Externe analyse bouwsector
2. Gerichter inzetten marketinginstrumenten
3. Efficiencyverhoging bouw: knelpunten proces in kaart en kansen voor innovaties
4. Toekomstscenario bouw: toekomstige trends, innovaties en belevingswereld afnemers
5. Oriëntatiegedrag bouwketen

Voor vragen over het BouwKennis Jaarrapport Nederland 2014-2015 kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk: vandijk@bouwkennis.nl of 010-2066996.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

 

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.