Home » Persberichten » VvE-beheerkantoren: bijna helft plannen woningverbetering sneuvelt

VvE-beheerkantoren: bijna helft plannen woningverbetering sneuvelt

Slechts 23% van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van VvE’s bevat naast onderhoud ook verbeterplannen. Hierdoor is woningverbetering bij VvE’s iets dat nog altijd ad hoc plaatsvindt. Van deze verbeterplannen vindt 45% geen doorgang. Dit blijkt uit ‘VvE-markt in Beeld’ van BouwKennis, waarin aan de hand van een enquête onder professionele VvE-beheerkantoren de VvE- praktijk in kaart wordt gebracht.

Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om te sparen voor toekomstig onderhoud van een pand. Hierin speelt een zogenoemd meerjarenonderhoudsplan (MJOP) een essentiële rol. Het MJOP maakt inzichtelijk welke kosten er gemaakt moeten worden om het gebouw goed te onderhouden.

Bijna 90% heeft MJOP
De geënquêteerde VvE-kantoren geven aan dat 87% van de VvE’s in hun beheer daadwerkelijk een MJOP hebben. Volgens de respondenten bevat slechts 23% van de MJOP’s naast onderhoud ook verbeterplannen. Dit bevestigt dat woningverbetering bij VvE’s iets is dat nog altijd ad hoc plaatsvindt, buiten het planmatige om.

Percentage VvE’s met MJOP en aanwezigheid verbeteringen in plan volgens VvE-beheerders (in %)
VvE met MJOP
Bron: BouwKennis, november 2015

55% verbeterplannen gaat door
Er zit een potentieel gevaar in het feit dat verbeteringen vaak buiten het MJOP om worden geregeld. Hierdoor zien bewoners het wellicht als een ‘extra’ maatregel. Daardoor neemt ook het risico toe dat er tijdens een ALV tegen de verbeterplannen wordt gestemd. Ook zal er vaak niet voor de plannen worden gespaard en zijn verbeteringen dus afhankelijk van incidentele stortingen van eigenaren.

Deze zorgen blijken terecht. Aan de ondervraagde beheerkantoren is gevraagd welk percentage van de verbeterplannen doorgang vindt. Volgens de respondenten wordt 55% doorgevoerd, wat betekent dat 45% sneuvelt. Dat komt neer op bijna de helft van de plannen.

Kwaliteit woningvoorraad
De VvE-branche is een omvangrijk segment op de Nederlandse woningmarkt. De beslissingen die dagelijks in VvE’s worden genomen, hebben betrekking op naar schatting 1,2 miljoen woningen. Hiervan worden ongeveer 400.000 stuks beheerd door een professioneel VvE-beheerkantoor. Het gaat niet alleen om eigenaarbewoners, maar ook om woningen van particuliere verhuurders of corporaties die bezit hebben in zogeheten ‘gemengde complexen’. We hebben het hier over een substantieel aandeel van de Nederlandse woningvoorraad. Het is dus van groot belang voor de kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad dat benodigde verbeteringen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Een structureel hogere bijdrage aan het onderhoudsfonds is hiervoor essentieel.

De VvE-markt in beeld gebracht
Ondanks dat het om een markt met 16% van de huishoudens gaat (1,2 miljoen woningen op totaal 7,5 miljoen huishoudens), is er weinig bekend over de VvE-markt. Met VvE-markt in beeld wil BouwKennis de kennislacune opvullen. De VvE-branche wordt in beeld gebracht door in het deskresearch een overzicht te geven van de bestaande literatuur. In een enquête onder professionele VvE-beheerkantoren wordt de praktijk in kaart gebracht.

Het rapport geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

– Wie neemt het initiatief voor onderhoud- en renovatieplannen?
– Hoeveel VvE’s hebben een meerjarenonderhoudsplan?
– Hoe groot is de VvE-markt, in aantallen VvE’s en aantal woningen?
– Hoe ziet de DMU op de VvE-markt er uit?
– Wie bepaalt uiteindelijk de product- en merkkeuze?
– Welk percentage van de VvE’s maakt gebruik van onderhoudscontracten en voor welke bouwdelen is dat?

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Jacco Ridderhof (010-2066996, ridderhof@bouwkennis.nl

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Guido van Beek (+31 (0)10 206 69 96 of vanbeek@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.