Home » Persberichten » Wat is de rol van de technische dienst bij Nederlandse corporaties?

Wat is de rol van de technische dienst bij Nederlandse corporaties?

De technische dienst van woningcorporaties is voor leveranciers die zich richten op de woningmarkt nog altijd een interessante speler. Bij ruim de helft van de Nederlandse corporaties is de technische dienst namelijk verantwoordelijk voor de renovatiebeslissingen. Beslissingen omtrent nieuwbouw worden binnen een woningstichting voornamelijk gemaakt door de directie of het bestuur. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek onder corporaties voor de Corporatie Bouwplannen Scan 2013 van BouwKennis.

De corporatiesector is de komende jaren een kansrijk werkterrein voor uitvoerende bouwpartijen en toeleveranciers van bouwmateriaal. Corporaties bezitten ruim drie op de tien Nederlandse woningen en dit bezit moet onderhouden, gerenoveerd en vooral verduurzaamd worden. Daarnaast maakt nieuwbouw ondanks de crisis nog altijd deel uit van het takenpakket van woningbouwcorporaties.

Vooral herstelwerk en reparaties voor technische dienst

Veel woningcorporaties hebben een eigen uitvoerende technische dienst. De werkzaamheden van deze dienst kunnen in de praktijk variëren van kleine dagelijkse reparaties en planmatig onderhoud tot mutatieonderhoud en nieuwbouw. Deze of een deel van deze werkzaamheden kunnen echter ook uitbesteed worden aan derden. Om als toeleverancier of uitvoerend bedrijf effectief op de onderhoud- en bouwplannen van corporaties in te spelen, is het noodzaak te weten waar welke verantwoordelijkheden liggen.

De technische dienst blijkt momenteel met name herstelwerk of reparaties uit te voeren (53%). Vooral bij grote niet-stedelijke corporaties blijft het werk hiertoe beperkt (63%). Bij 24% van de woningcorporaties is de technische dienst ook verantwoordelijk voor grote bouwactiviteiten. Dit is met name het geval bij stedelijke corporaties (35%). De technische dienst van kleine niet-stedelijke corporaties heeft relatief vaak alleen een coördinerende rol (34%).

Werkzaamheden technische dienst Nederlandse corporaties

Directie of bestuur verantwoordelijk voor nieuwbouw

Vervolgens is aan corporaties gevraagd wie er verantwoordelijk is voor beslissingen rondom het uitvoeren van renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden. Voor het maken van beslissingen omtrent het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden is de technische dienst bij 53% van de corporaties verantwoordelijk. Bij de grote niet-stedelijke corporaties ligt dit percentage het hoogst. Voor het uitvoeren van nieuwbouw is bij het merendeel van de corporaties iemand anders dan de technische dienst verantwoordelijk (79%). Het gaat dan vooral om de directie of het bestuur.

Verantwoordelijk voor het maken van beslissingen omtrent

Grote veranderingen

De corporatiesector is de laatste tijd aan veel veranderingen en nieuwe regelgeving onderhevig. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de verhuurdersheffing of de afspraken met het Rijk om het woningbezit in 2020 van energielabel B te voorzien. Deze en andere veranderingen hebben direct invloed op het beleid van corporaties en bijvoorbeeld ook op de rol van de technische dienst. Enerzijds dwingen omstandigheden corporaties tot kostenbesparingen. Zij leggen hun vraag naar technische kennis daardoor bij externe bedrijven neer.

Hier tegenover staan corporaties die onderhoud en servicemedewerkers juist in dienst houden of terug in eigen hand nemen om dichter bij de bewoners te staan en om onderhoud zo makkelijker te organiseren. Ook hierbij kunnen financiële overwegingen een rol spelen. Grotere woningcorporaties hebben nogal eens een eigen aannemer binnen de organisatie. Door het onderhoud niet uit te besteden heeft de corporatie een btw-voordeel.

Corporatie Bouwplannen Scan 2013/2014

Voor aanbieders van bouwmaterialen en uitvoerende partijen is het belangrijk om inzicht te hebben in deze en andere veranderingen om uiteindelijk in het selectieproces van corporaties terecht te komen. De Corporatie Bouwplannen Scan biedt u deze kennis. Zo brengt dit onderzoek corporatieplannen voor nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud in kaart. Deze plannen staan voor de komende twee jaar overzichtelijk in het onderzoek per corporatie met naam van de verantwoordelijke. Daarnaast zijn de keuzecriteria voor merk, aankoopplaats en uitvoerende partij onderzocht. Meer weten? Neem contact op met Maurice van Dijk via vandijk@bouwkennis.nl of 010-2066996.