Home » Kennis & inzichten » Corporaties en gemeenten in beeld

Corporaties en gemeenten in beeld

Op 28 juni 2019 werd het landelijk Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord moet een lokale vertaling krijgen naar gemeenten, die de opgave hebben gekregen om uiterlijk in 2050 energieneutraal, ‘gasloos’ en volledig circulair te zijn. Naast deze duurzaamheidsrevolutie moeten gemeenten ook gewoon zorgen dat er voldoende en de juiste woningen gebouwd worden, zodat lokale woningtekorten worden opgelost. Omdat een groot gedeelte van de woningvoorraad is ondergebracht bij woningcorporaties ligt hier ook een grote taak voor hen. Samen zullen zij plannen moeten maken om de opdrachten het beste uit te voeren, het beste voor de gemeente, voor de corporaties zelf en natuurlijk voor de bewoners. In dit rapport onderzoeken wij de lokale bouw- en energieambities in ons land, op basis van enquêtes onder gemeenten en corporaties. Daarnaast is er een verdiepende module verkrijgbaar met daarin een analyse van de woonvisie en gemaakte prestatieafspraken van de 50 grootste gemeenten.

Met dit rapport weet je

  • Concrete beleidsvoornemens bij gemeenten over het aantal te bouwen en te verduurzamen woningen
  • Concrete aantallen te bouwen woningen bij corporaties
  • Hoe op hoofdlijnen de lokale processen achter de energietransitie zijn ingericht en welk type partijen hierbij betrokken zijn
  • Verschillen in lokale beleidsvisies op de sociale huurmarkt qua doelgroepenbeleid, portefeuillestrategie, bouwplannen en verduurzaming

Bij dit rapport krijg je:

Als extra module: een analyse van de woonvisie en gemaakte prestatieafspraken van de 50 grootste gemeenten.

Kijk hier als je wil weten hoe het rapport is opgebouwd

PakketKostenGereed
Monitor Corporaties en gemeenten in beeld € 2.600juni 2020

Factsheet downloaden