Home » Woningverbetering door corporaties: schilderwerk en cv-ketels aan kop

Woningverbetering door corporaties: schilderwerk en cv-ketels aan kop

Schilderwerk is de klus die de komende twee jaar het meest uitgevoerd zal worden door corporaties. Het vervangen van de cv-ketel staat bij een minder groot aandeel woningen op de planning maar bekleedt toch de nummer-2 positie. Keukens, tegels en sanitair maken de top-5 klussen door corporaties compleet. Dit blijkt uit Corporatiesector in Beeld van BouwKennis waarin onder andere de renovatieplannen van corporaties in kaart worden gebracht.

De corporatiesector is een zeer interessante afzetmarkt voor partijen in de bouw. Het speelveld van corporaties staat momenteel wel in het teken van veranderingen. Zo moeten zij zich bijvoorbeeld vanaf 1 juli 2015 aan de nieuwe Woningwet 2015 houden. Dat betekent onder andere dat corporaties zich meer moeten richten op de kerntaak, waardoor er op nieuwe manieren moet worden gezocht naar rendement en kritischer wordt gekeken naar kasstromen. Partijen die zich richten op corporaties zullen rekening moeten houden met de uitdagingen die er momenteel onder corporaties spelen. Corporatiesector in Beeld springt hierop in door het speelveld van corporaties in kaart te brengen.

Schilderwerk meest uitgevoerde klus
In het tweejaarlijkse onderzoeksrapport worden onder andere de nieuwbouw- en renovatieplannen van woningcorporaties in beeld gebracht. Ook in de editie van dit jaar is aandacht voor de specifieke klussen die de corporaties voor de komende twee jaar op de planning hebben staan. Van een groot aantal onderhoudswerkzaamheden en woningverbeteringen is de woningcorporaties gevraagd bij hoeveel woningen dit werk zal plaatsvinden tussen nu en 2017.

Hieruit blijkt dat schilderwerk de klus is die de komende twee jaar het meest uitgevoerd zal worden. 20% van de woningen zal worden geschilderd bij planmatig of ad-hoc onderhoud. Het vervangen van de cv-ketel staat bij een minder groot aandeel woningen op de planning maar bekleedt toch de nummer-2 positie. De keuken, tegels en sanitair maken de top-5 klussen door corporaties compleet.

De top-5 uit te voeren klussen voor de komende twee jaar verschilt qua samenstelling weinig met de meting van 2013. Ventilatiesystemen waren toen in de top-5 te vinden en het vervangen van tegels juist niet. In 2011 werd buitenschil renovatie dusdanig genoemd dat het na het schilderwerk de klus was die men het meest verwachte uit te voeren. Het vervangen van de buitenschil is in 2015 niet in de top-5 klussen te vinden.

Duurzaamheid belangrijkste drijfveer renovaties, belang wooncomfort neemt af
Elke editie worden corporaties ook gevraagd naar de belangrijkste reden achter de renovatieplannen. De achterliggende gedachten zijn divers, van noodzakelijk onderhoud tot het vergroten van woningen. Het verbeteren van de duurzaamheid is echter al twee metingen op rij de meest genoemde reden voor renovaties. Op het gebied van verduurzaming ligt er voor corporaties dan ook al geruime tijd een flinke uitdaging. Hier zijn momenteel ook een aantal zeer concrete doelstellingen aan gekoppeld. Zo is in het Convenant Energiebesparing Huursector afgesproken dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben.

Het percentage corporaties dat ‘verbeteren van het wooncomfort’ noemt als belangrijkste reden voor renovaties is de afgelopen jaren afgenomen. Deze reden is in de meting van 2015 dan ook niet onder de twee meest genoemde drijfveren voor renovaties te vinden. Dit geldt echter wel voor ‘het verhogen van het rendement’. Deze reden wordt in 2015 door iets meer dan een op de vijf corporaties genoemd.


Top-5 klussen door corporaties en belangrijkste reden voor renovatie
Top5 klussen corporaties
Bron: BouwKennis, augustus 2015

Corporatiesector in beeld
Corporatiesector in beeld is gebaseerd op grootschalig onderzoek onder vastgoedmanagers en hoofden technische dienst bij corporaties en uitgebreid deskresearch.
Concreet biedt het onderzoek inzicht in de volgende onderwerpen:
– Nieuwbouw, renovatie en planmatige onderhoudsplannen voor de komende jaren
– Mutaties in de woningvoorraad
– DMU: wie is de beslisser bij de bouwplannen in de corporatiesector
– Mate waarin corporaties samenwerken met externe partijen in de bouwkolom
– Rol van de technische dienst
– Zakelijke oriëntatie en de gebruikte informatiebronnen
– Totale investeringen en uitgaven aan onderhoud door corporaties
– Enkele actuele thema’s zoals het gebruik van onderhoudscontracten, ketensamenwerking en de invloed van huurders op materiaalkeuze

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (010-2066996, vandijk@bouwkennis.nl

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.