Algemene voorwaarden

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A.1 Definities

A.1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker:
De gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten BouwKennis bv;

Opdrachtgever:
Degene die met de Gebruiker als bedoeld in deze voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen en/of elektronische producten dan wel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.

A.2 Toepasselijkheid

A.2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gebruiker en op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

A.2.2
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van Opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever en binden derhalve Gebruiker niet, tenzij Gebruiker deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

A.2.3
Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van Opdrachtgever, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij Gebruiker Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

A.2.4
Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

A.3.1
Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van Gebruiker een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Gebruiker het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Gebruiker dertig dagen geldig.

A.3.2
De overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen een per telefax of langs elektronische weg geplaatste) of mondelinge (telefonische) bestelling dan wel opdracht bij Gebruiker en de aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door Gebruiker. Opdrachtgever aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

A.4 Prijzen en tarieven

A.4.1
Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven.

A.4.2
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Opdrachtgever overeengekomen zijn alle door Gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven inclusief BTW en exclusief eventuele ander van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, reis-, transport- of verzendkosten.

A.4.3
Gebruiker behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

A.4.4
Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging groter dan 10% op jaarbasis zal Gebruiker, Opdrachtgever hiervan tenminste één maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever zich niet kan verenigen met de door Gebruiker aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging welke groter is dan 10% op jaarbasis, is Opdrachtgever gerechtigd de met Gebruiker bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan Gebruiker te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien Gebruiker deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door Opdrachtgever van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

A.5 Facturering en betaling

A.5.1
Facturering geschiedt door Gebruiker binnen twee maanden na levering of terbeschikkingstelling respectievelijk de aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met Opdrachtgever overeengekomen.

A.5.2
Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

A.5.3
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

A.5.4
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Gebruiker te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Gebruiker, uit welken hoofde dan ook.

A.5.5
Gebruiker heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Opdrachtgever te verlangen.

A.5.6
In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Gebruiker gerechtigd na deugdelijke ingebrekestelling van Opdrachtgever (waarbij een termijn van veertien dagen in acht zal worden genomen) vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

A.5.7
Indien Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever aan Gebruiker naast de in artikel A.5.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht van Gebruiker om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

A.5.8
In geval van niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Opdrachtgever rustende verplichting is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Gebruiker om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Opdrachtgever te vorderen.

A.6 Levering en leveringstermijnen

A.6.1
Gebruiker zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van Opdrachtgever de goederen en/of producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, indien aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.

A.6.2
Indien levering of terbeschikkingstelling dan wel verrichting van de werkzaamheden en/of diensten niet binnen de door Gebruiker verwachte termijn kan plaatsvinden, zal Gebruiker – voor zover redelijkerwijs mogelijk – zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de bestelling/opdracht van Opdrachtgever aan deze de verwachte datum van levering of terbeschikkingstelling dan wel van aanvang van de werkzaamheden en/of diensten meedelen.

A.6.3
Gedurende acht werkdagen na ontvangst van de in artikel A.6.2 bedoelde mededeling heeft Opdrachtgever het recht om de met Gebruiker gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring dient schriftelijk te geschieden. Zij dient uiterlijk op de achtste werkdag na die van ontvangst van de in artikel A.6.2 bedoelde mededeling door Gebruiker te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever de overeenkomst niet meer kan ontbinden en evenmin om deze reden schadevergoeding van Gebruiker kan vorderen.

A.6.4
Gebruiker is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn (betaling-)verplichtingen uit hoofde van enige met Gebruiker bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen jegens Gebruiker volledig is nagekomen.

A.7 Overmacht

A.7.1
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Gebruiker of Opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Gebruiker of Opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Gebruiker of Opdrachtgever komt.

A.7.2
In geval van tijdelijke overmacht is Gebruiker gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

A.7.3
Na ontvangst van de in artikel A.7.2 bedoelde mededeling is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden verlangd dat hij de goederen/producten dan wel de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert. Artikel A.6.3 is van overeenkomstige toepassing.

A.7.4
In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Gebruiker of Opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, is Gebruiker respectievelijk Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van Gebruiker vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

A.8 Klachten

A.8.1
Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen tien werkdagen na de factuurdatum respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Gebruiker mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Gebruiker ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.

A.9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

A.9.1
Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Gebruiker aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Gebruiker. Onder “Gebruiker” wordt voor de toepassing van dit artikel A.9 mede begrepen een derde van wie Gebruiker met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

A.9.2
Het is Opdrachtgever niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Gebruiker als bedoeld in art. A.9.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker enig door Gebruiker aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde goed of product of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door Gebruiker is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

A.9.3
Geen enkele bepaling in de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Opdrachtgever van rechten als bedoeld in art. A.9.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500,- voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Gebruiker overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

A.9.4
Indien Opdrachtgever merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel A.9.1 bedoelde rechten, is Opdrachtgever verplicht dit terstond schriftelijk aan Gebruiker mede te delen. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Gebruiker beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal Opdrachtgever daaraan op kosten van Gebruiker alle door Gebruiker gevraagde medewerking verlenen.

A.9.5
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Gebruiker ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel A.9.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van Gebruiker of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

A.10 Aansprakelijkheid van Gebruiker en vrijwaring

A.10.1
Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Gebruiker geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. Gebruiker, auteurs of redacteuren zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Opdrachtgever van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Gebruiker aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A.10 blijkt.

A.10.2
De aanwezigheid van een gebrek geeft Opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het Product.

A.10.3
De totale aansprakelijkheid van Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan € 250.000,- (tweehondervijftig duizend euro).

Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a.
de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van Gebruiker aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;

b.
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

c.
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

A.10.4
De totale aansprakelijkheid van Gebruiker voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Gebruiker wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan € 1.000.000,- (één miljoen euro) per gebeurtenis.

A.10.5
Aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel A.10.3 en A.10.4 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van Gebruiker of door haar ingeschakelde derden.

A.10.6
Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever danwel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door Gebruiker geleverde of ter beschikking gestelde producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

A.10.7
Buiten de in artikel A.10.3 en A.10.4 genoemde gevallen rust op Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel A.10.3 en A.10.4 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker of van door haar ingeschakelde derden.

A.10.8
Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Gebruiker gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Opdrachtgever Gebruiker deugdelijk schriftelijk ingebreke heeft gesteld en Gebruiker ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Gebruiker in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

A.10.9
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Gebruiker meldt.

A.10.10
Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

A.10.11
Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden terzake van door Gebruiker geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Gebruiker en Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

A.11 Beëindiging van de overeenkomst

A.11.1
Gebruiker heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

– Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem
rustende verplichting;
– aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling
wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een
schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele
of bewind wordt gesteld;
– ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens
goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer
dan twee maanden wordt gehandhaafd;
– Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk
staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker
ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

A.11.2
In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

A.11.3
Gebruiker is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Gebruiker op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Gebruiker overigens terzake toekomende rechten.

A.12 Toepasselijk recht en geschillen

A.12.1
Op elke door Gebruiker met Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

A.12.2
Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door de Gebruiker met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Gebruiker, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

A.13 Diversen

A.13.1
Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen Gebruiker en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden zullen worden geacht behoorlijk te zijn gedaan, indien deze zijn verzonden per aangetekende post met bericht van ontvangst of telefax aan de partij voor wie deze zijn bestemd naar het adres waar deze blijkens de inschrijving in het Handelsregister is gevestigd, danwel haar laatstbekende adres.

A.13.2
Alle door Gebruiker gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Opdrachtgever uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Opdrachtgever.

A.13.3
Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

A.13.4
Gebruiker is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Gebruiker uit zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever zal zijn ontslagen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Gebruiker alle door Gebruiker voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

A.13.5
Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever) en/of deze algemene voorwaarden aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. Gebruiker zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

B. GEBRUIKSRECHT VAN ELECTRONISCHE PRODUCTEN EN PROGRAMMATUUR

B.1 Toepasselijkheid

B.1.1
De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Gebruiker aan Opdrachtgever een Gebruiksrecht verleent op elektronische producten.

B.2 Definities

B.2.1

In deze afdeling wordt verstaan onder:

Documentatie:
de door Gebruiker aan Opdrachtgever verschafte beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van het Product, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm, door of namens Gebruiker aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld;

Gebruiksrecht:
het door Gebruiker krachtens de Licentie-overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte recht om, met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, een Product in zijn organisatie te doen gebruiken door categorieën en/of (ten hoogste) aantallen gebruikers als omschreven in de Licentie-overeenkomst;

Licentie-overeenkomst:
de door Gebruiker met Opdrachtgever in welke vorm dan ook (schriftelijk, in briefvorm of mondeling) gesloten overeenkomst met betrekking tot beschikbaarstelling van een Product;

Product:
computerprogrammatuur, gegevensverzamelingen (databanken) en/of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in elektronische gegevensdragers dan wel anderszins langs elektronische weg of in enigerlei elektronische vorm door Gebruiker aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt, een en ander in de meest ruime betekenis. Voor wat betreft de omvang en de beperkingen van het Gebruiksrecht worden onder het Product mede de documentatie, updates alsmede andere tussentijdse toevoegingen aan het Product begrepen;

Update(s):
alle vervolgversies en nieuwe releases van een Product welke door Gebruiker aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

B.3 Specificaties en gebruik

B.3.1
Het Product zal aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op de wijze als bepaald in de specificaties die door Gebruiker aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt en die met de totstandkoming van de Licentie-overeenkomst worden aanvaard.

B.3.2
Opdrachtgever zal alleen aan daartoe bevoegde personen in zijn organisatie het gebruik van het Product en van voornoemde ondersteunende apparatuur en/of elektronische media toestaan.

B.3.3
Gebruiker is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies ter zake van het gebruik van het Product, ondersteunende apparatuur en/of elektronische media te geven. Opdrachtgever verklaart nu reeds voor alsdan deze nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of instructies te accepteren en zich daaraan te zullen houden.

B.3.4
Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is het Opdrachtgever slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in een Product, toegang te verschaffen op de wijze zoals overeengekomen in de Licentie-overeenkomst met betrekking tot het Product.

B.4 Reikwijdte van het Gebruiksrecht; Updates

B.4.1
Gebruiker verleent aan Opdrachtgever een niet-overdraagbaar en niet-exclusief Gebruiksrecht voor het Product. Het Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden respectievelijk de Licentie-overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen, behoudens voorzover het Product niet wordt beschermd door enig recht als bedoeld in artikel A.9.

B.4.2
Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen, welke uitsluitend mogen worden verricht door personen, werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever en ook overigens slechts binnen de beperkingen van de Licentie-overeenkomst:- het laden, in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Product conform de daarbij behorende schriftelijke specificaties van Gebruiker;

– het printen van enkele kleine gedeelten van informatie die uit
een Product is opgevraagd;
– het overbrengen naar een tekstbestand van enkele kleine
gedeelten van informatie die uit een Product is opgevraagd en het uitprinten van dat tekstbestand.

B.4.3
Het Product mag slechts worden gebruikt (a) door personen die vallen binnen de categorie(ën) en (b) door ten hoogste het aantal gebruikers en (c) op de apparatuur en/of infrastructuur zoals omschreven in de Licentieovereenkomst.

Indien en zodra het Product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker is gebruikt door meer of andere gebruikers of op andere apparatuur of infrastructuur dan in dit artikel B.4.3 bedoeld, is Opdrachtgever gehouden de vergoeding te betalen die door Gebruiker gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd de andere rechten van Gebruiker terzake van dergelijk ongeautoriseerd gebruik, daaronder begrepen de rechten als bedoeld in artikel B.6.

Het Gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Opdrachtgever van de voor het Product geldende vergoeding.

B.4.4
De in het Gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Opdrachtgever, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van het Product of enig gedeelte daarvan door Opdrachtgever of een derde. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Product of exemplaren daarvan of Gebruiksrechten daarvoor, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige vennootschap of enig samenwerkingsverband, tenzij Gebruiker daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

B.4.5
Onverminderd het bepaalde in artikel B.4.2, is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur of (al of niet) elektronische gegevensverzamelingen van derden of van Opdrachtgever zelf.

B.4.6
Indien het Product voor on-line gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, zal Gebruiker zich ervoor inspannen dat Opdrachtgever vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het Product. Gebruiker zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten. Indien redelijkerwijs mogelijk zullen de tijdstippen waarop het onderhoud zal plaatsvinden vooraf aan Opdrachtgever worden meegedeeld.

B.4.7
Opdrachtgever zal aan Gebruiker en door Gebruiker daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot de ruimten (van Opdrachtgever) waar zich het door Gebruiker geleverde Product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde dit te kunnen inspecteren, zonodig te onderhouden en zich te vergewissen van de juiste naleving door Opdrachtgever van de Licentie-overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

B.5 Garantie en aansprakelijkheid ter zake van het Product

B.5.1
Indien ten aanzien van een Product bij rechterlijke beslissing zou worden vastgesteld dat het gebruik daarvan door eindgebruikers in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, zal Gebruiker zich maximaal inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever van een dergelijke beslissing zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Product en, zo nodig, dat het Product wordt vervangen door een gewijzigde versie.

B.5.2
Buiten het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel heeft Opdrachtgever jegens Gebruiker geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, wegens gebreken van welke aard dan ook in of met betrekking tot het Product. Elke aansprakelijkheid van Gebruiker voor vergoeding van schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade of enige andere schade, voortvloeiende uit de Licentie-overeenkomst of samenhangende met het Product en/of het gebruik daarvan door Opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens voorzover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker, opzet en grove schuld van met instemming van Opdrachtgever door Gebruiker ingeschakelde derden daaronder niet begrepen. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voorts volledig ter zake van aanspraken van derden wegens voornoemde schade(s).

B.6 Duur en beëindiging van de Licentie-overeenkomst

B.6.1
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het Gebruiksrecht verleend voor onbepaalde tijd en kan de Licentie-overeenkomst uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in dit artikel B.6 genoemde gevallen.

B.6.2
De Licentie-overeenkomst kan door of vanwege Gebruiker of door Opdrachtgever slechts tussentijds worden opgezegd tegen de dag, gelegen één jaar na de datum van de Licentie-overeenkomst dit met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien Opdrachtgever de opzegtermijn niet in acht neemt, wordt de Licentie-overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar. Gebruiker zal Opdrachtgever in dit geval voor deze periode factureren en Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen.

B.6.3
Gebruiker heeft het recht de Licentie-overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

– opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting als bedoeld in de artikelen A.5, A.9 en B.4 of het Product gebruikt buiten het kader van het Gebruiksrecht dan wel anderszins inbreuk maakt op de in artikel A.9 genoemde rechten;

– aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;

– ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen terzake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

– opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Gebruiker is wegens voornoemde beëindiging van de Licentie-overeenkomst jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Gebruiker op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd Gebruiker overigens terzake toekomende rechten.

B.6.4
In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van de Licentie-overeenkomst dient Opdrachtgever alle exemplaren van het Product en van de Documentatie, alle gegevensdragers waarop het Product is vastgelegd, alle eventueel gemaakte kopieën van het Product alsmede alle eventuele anders dan ten titel van koop door Gebruiker aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, daaronder tevens begrepen door Gebruiker aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde beveiligingsapparatuur en/of elektronische media binnen tien werkdagen na beëindiging of ontbinding aan Gebruiker ter hand te stellen. Opdrachtgever is voorts verplicht het Product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontbinding of beëindiging, te verwijderen uit alle bij Opdrachtgever aanwezige (computer)apparatuur en Gebruiker in staat te stellen desgewenst de naleving van deze verplichting te (doen) controleren.

B.6.5
Indien Opdrachtgever zijn in artikel B.6.4 bedoelde verplichtingen niet nakomt, is Gebruiker gerechtigd alle door haar passend geachte maatregelen te nemen teneinde de rechten van Gebruiker ter zake van het Product, Documentatie, ondersteunende apparatuur en elektronische media veilig te stellen.

C. DIENSTVERLENING

C.1 Toepasselijkheid

C.1.1
De in deze afdeling C vermelde bepalingen zijn, naast Afdeling A (Algemene Bepalingen) van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Gebruiker aan Opdrachtgever diensten verleent, zoals onderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning of het ontwerpen of ontwikkelen van informatiesystemen.

C.2 Uitvoering

C.2.1
Gebruiker zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

C.2 2
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Gebruiker gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

C.2.3
Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Gebruiker steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

C.3 Wijziging en meerwerk

C.3.1
Indien Gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker. Gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

C.3.2
Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel C.3.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kan worden beïnvloed.

C.4 Opleidingen, cursussen en trainingen

C.4.1
Voorzover de dienstverlening van Gebruiker bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Gebruiker steeds voor de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij Gebruiker gebruikelijke regels.

C.4.2
Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Gebruiker aanleiding geeft, is Gebruiker gerechtigd de opleiding, cursus of training te annuleren, te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

C.4.3
De volgende voorwaarden gelden voor het gebruik van onderzoeksinformatie van BouwKennis in publicaties. Informatie van BouwKennis die u als afnemer ontvangt, blijft te allen tijde het eigendom van BouwKennis. BouwKennis verleent primair toestemming aan de afnemers van haar informatie om deze te gebruiken voor interne doeleinden. Wilt u de informatie van BouwKennis voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld in publicaties, dan heeft u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming nodig van BouwKennis.

Het gebruik van onderzoeksinformatie van BouwKennis is verbonden aan de volgende condities:

1. Het concept van uw uiting dient vóór publicatie aan BouwKennis ter inzage en goedkeuring te worden gegeven.
2. Voor publicatie van onderzoeksinformatie van BouwKennis in externe correspondentie van derden, zoals advertenties, persberichten en folders of enig ander commercieel document moet schriftelijke toestemming zijn verleend door BouwKennis.
3. Wanneer u gebruik wilt maken van onze onderzoeksinformatie in dergelijke uitingen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij bekijken vervolgens per geval of wij hier toestemming voor kunnen verlenen.
4. Als wij u toestemming verlenen om onderzoeksinformatie te gebruiken, dan is dit altijd eenmalig, tenzij expliciet anders is vermeld.

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner