THEMA

Utiliteitsbouw

Utiliteitsnieuwbouw en
-renovatie tot en met 2024

003 Header-visual_Marketingstrategie

Na een aantal jaren waarin de thema’s stikstof, corona en Oekraïne de media en algehele stemming afwisselend domineerden, heeft de economisch-maatschappelijke aandacht op dit moment niet zo’n concreet focuspunt. Door de prijsstijgingen en inflatie is het voor het eerst in jaren dat de vraagkant iets minder sterk wordt. Wat voorlopig onverlet laat dat het de aanbodkant van de economie is waar de grotere belemmeringen zitten. Op macroniveau draait de economie ‘gewoon’ door. Ook in de sectoren die een stevig invloed op de utiliteitsbouw zijn de productiecijfers hoog. Hierdoor blijft de nieuwbouw op een hoog peil. Na de volumegroei in utiliteitsnieuwbouw van bijna 10% in 2021 en een groeivertraging naar circa 5% in 2022, verwacht BouwKennis een kleine krimp van 0,5% in 2023 en 1,0% in 2024. Deze tekst is afgesloten op 4 januari 2023.

Ramingen nieuwbouwproductie tot en met 2024

Tekenend voor de huidige maatschappelijke situatie is de spagaat tussen macro-economische cijfers en het sociaalmaatschappelijk welbevinden. Praktisch alle economische en financiële instituten rekenen met een lichte groei van het BBP in 2023, aan de andere kant krijgen huishoudens te maken met een daling van de koopkracht. Bovendien zal het aantal mensen onder de armoedegrens toenemen. Daarmee wordt het ingewikkelder om bredere thema’s, zoals de beschikbaarheid van woningen, capaciteit van nutsvoorzieningen (elektriciteitsnet, watervoorziening, gastekort), kwaliteit van de gebouwvoorraad en dergelijke qua kosten bij huishoudens neer te leggen. De angst onder consumenten is dat dit wel gebeurt, wat voor een belangrijk deel de laagste stand van het consumentenvertrouwen oplevert sinds de invoering van deze meting. Daarmee ligt een daling van consumentenbestedingen op de loer, hetgeen een drukkende werking kan hebben op verschillende sectoren en daarmee op de utiliteitsbouw.

De vergunningverlening voor utiliteitsnieuwbouw schommelt al anderhalf jaar rond hetzelfde hoge niveau en buigt in het tweede kwartaal van 2022 licht neerwaarts af. Dit is een indicatie voor een aanstaand, voorlopig groeiplafond. De nieuwbouwproductie van de totale utiliteitsbouw wordt hierdoor begrensd. Gezien de afzwakkende economische groei verwacht BouwKennis dat de vergunningverlening de komende tijd iets zal teruglopen. Dat betekent dat er vanaf 2023 ook een kleine krimp in de productie wordt verwacht. De krimp zit vooral aan de budgetkant, hier was sprake van een flinke opleving gedurende corona en zien we nu een aardige afzwakking van de vergunningverlening. Voor de marktsectoren zien we, hoewel veel minder sterk, een omgekeerd beeld. Ook binnen de budget- en marktsectoren zijn de verschillen groot. Zo zal met name de bio-industrie onder de huidige stikstofplannen moeten inkrimpen. De bouw voor de industrie levert momenteel een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwbouwvolume.

BouwKennis heeft de ramingen voor de utiliteitsbouw beperkt aangepast ten opzichte van september 2022. De wijziging betreft vooral het naar voren (van 2023 naar 2022) schuiven van de verwachte groei, en daarmee ook het iets eerder intreden van een beperkte krimp.

Figuur 1 Nieuwbouwproductie in euro’s per jaar, per hoofdsector (in %, jaar-op-jaar)

joe1

Wil je meer weten over het thema utiliteitsbouw? In onze Visiedocumenten geven wij onze visie op beleidsontwikkelingen, transacties, prijsontwikkelingen en andere relevante marktcijfers. De bouwprognoses baseert BouwKennis op deze marktinzichten en kwantitatieve modelberekeningen. Probeer nu 100 dagen gratis het BouwKennis Basisabonnement en ontvang de volledige visiedocumenten.

Maak gratis kennis!

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner